Die krag van gebed (Aanddiens) PDF Print E-mail
Sunday, 24 May 2009 00:00

PINKSTERPREEK - OUDTSHOORN - 24 MEI 2010

 

Teks : EFESIëRS 3:14‑21

Lof : Hal 143: 1 + 2

Slot : In die hemel is die Heer

Tema : Die krag van Gebed

 

Efes 3:14-21 Daarom kniel ek in gebed voor die Vader (15) aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. (16) Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, (17) dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. (18) Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. (19) Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. (20) Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, (21) aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.

 

Ek betrap myself soms dat ek wonder of dit regtig help as ek bid. Maak dit ‘n verskil of is dit nie maar net ‘n soort van versugting wat ek so half in die lug uitspreek of, soos my Pa soms oor sy tennis gesê het, “mog het troffe”. Dalk help dit? En as dit dan lyk of ‘n gebed beantwoord is, is dit die gebed wat die verandering gebring het? Sou dit nie maar in elke geval gebeur het nie? As ‘n mens kyk na dinge wat deur die geskiedenis in die wêreld gebeur het, dan is sulke vrae nie sonder rede nie.

 

In Rusland het Lenin en sy maters 98% van die kerke vir meer as 50 jaar toegemaak terwyl Christene gebid het dat dit oop sal bly. Hiltler het in die 2de WO 6 mijoen Jode vermoor, ook Christene. Het hulle gebede om verlossing saam met hulle in die oonde waarin hulle verbrand is veras? Selfs in die OT kon die volk Israel nie verstaan hoekom God van heidense volke gebruik gemaak het om hulle te oorwin nie. So word Christene vandag nog in die Midde-Ooste vervolg en selfs gemartel en doodgemaak. Help die gebede van hulle geliefdes dan niks?

 

Ook in almal van ons eie lewens het ons dit al ervaar. Ons bid vir iemand om gesond te word, vir iemand se lewe om te verander, vir ‘n huwelik om gered te word .... en dit gebeur nie. Help gebed? Vanaand gaan ons nie fokus op hoekom die Here sommige gebede nie beantwoord nie. Daarna kyk ons DV Donderdagaand. Maar die vraag wat ons vanaand wil vra is: Help dit enigsins om te bid? Is daar krag in gebed?

 

As ons oor die saak dink en praat, lyk dit vir my dat ons moet onthou dat dit nie so werk dat God as’t ware agter ‘n groot lessenaar sit en die gebede soos poskaarte inkom en Hy hulle een vir een goedkeur of afkeur nie. Ja, ons glo God is almagtig, maar op ‘n ander manier as wat ons baie maal daaroor dink. Daar is ook baie ander magte en kragte wat op hierdie aarde nog betrokke is wanneer dit kom by hoe dinge gebeur. So lees ons:

 

Efes 6:12 - Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.

 

Dit lyk vir my meer dat ons moet dink daaraan as dat, wanneer ons bid, ons aansluit by God se weermag teen alle ander magte. Wat ons dan wel kan weet is dat ons Generaal, Jesus Christus, aan ons kant is en dat ons aan die einde van die wêreld kan weet en glo dat Hy die Oorwinnaar sal wees en ons saam met Hom. Maar hier op aarde is daar nog baie terugslae, maar ook oorwinnings. Hoe dit werk, weet ons nie.

Ook in die OT lees ons van ander magte wat kragtig is. In Daniel 10 lees ons van Daniel wat geen antwoord kry op sy gebede nie en dan vir 3 weke vas. En dan sien hy ‘n engelwese wat in ‘n gesig na hom kom. Dan lees ons:

 

Dan 10:10-14 Daarna het ‘n hand my gevat en my op my knieë en hande laat staan, terwyl ek gebewe het. (11) Die man sê toe vir my: "Daniël, jy vir wie God liefhet, gee ag op wat ek vir jou gaan sê, en staan regop. Ek is na jou toe gestuur." Toe hy dit vir my sê, het ek bewend regop gaan staan. (12) Hy sê toe vir my: "Moenie bang wees nie, Daniël, want van die eerste oomblik af dat jy jou ingespan het om insig te kry en jou voor jou God verootmoedig het, is jou gebede verhoor. Ek het gekom in antwoord op jou gebede. (13) Die engel van die Persiese ryk het my een en twintig dae lank teruggehou, maar toe het Migael, een van die vernaamste engele, my te hulp gekom en ek was nie meer nodig teen die Persiese konings nie. (14) Ek het gekom om jou in te lig oor wat in die toekoms met jou volk gaan gebeur, want ook hierdie visioen sien op die tye wat kom."

 

Die magte en kragte waarvan die Bybel praat is dinge soos vyandige regerings, ongelowige en siniese mense en liggame, geldmag en geheime organisasies, geldelike rykdom en politiek invloed, haat en vernyn, bitterheid, siektes, armoede en korrupsie. Dit is nie asof die lewe en die wêreld ‘n skoon vel papier is en God net “Ja” of “nee” moet sê nie. Daar is ook ander kragte en magte as dit kom by gebed.

 

Maar as ons dit alles sê en weet, dan maak dit nie dat gebed soos ‘n dun toutjie is wat geen krag kan dra nie. Die Bybel praat oor gebed as seker een van die kragtigste middels wat die Here vir ons gegee het. So praat die Bybel oor gebed:

 

Jak 5:16-18 Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking. (17) Elia was ‘n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit drie jaar en ses maande lank nie gereën nie. (18) Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer.

 

1Pet 5:6 Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die tyd wat Hy bestem het.

 

Seker een van die wonderlikste verhale uit die Bybel oor die krag van gebed, lees ons in Eksodus 17: 8 - 13. Kom ons lees dit saam.

 

(8)Toe die Amalekiete by Refidim teen Israel kom veg het, (9) het Moses vir Josua gesê: "Kies vir ons manskappe en gaan veg môre teen die Amalekiete. Dan sal ek op die top van die heuwel gaan staan met die kierie wat God my gegee het, in my hand." (10) Josua het toe gedoen wat Moses vir hom gesê het en hy het teen die Amalekiete gaan veg. Moses, Aäron en Hur het tot op die top van die heuwel uitgeklim. (11) Solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste, en wanneer sy hand gesak het, die Amalekiete. (12) Maar Moses se arms het begin moeg word. Hulle het toe ‘n klip gevat en dit agter hom neergesit sodat hy daarop kon gaan sit. Aäron en Hur het sy arms van weerskante af ondersteun sodat sy arms regop gebly het tot sononder. (13) Josua het die Amalekiete heeltemal verslaan.

 

Moses stuur vir Josua om te gaan veg teen die vyand. Maar Moses glo so in die krag van gebed, dat hy besluit om eerder te gaan bid, as om self te gaan veg. En so gebeur dit dan ook dat as Moses se arms hoog is (gebed), dan wen die Israeliete en as dit sak, dan verloor hulle.

 

Dit is ook waar vir ons vandag hier op Oudtshoorn. Hoe ernstig is ons oor gebed. Veg ons in gebed of skiet ons ‘n gebedjie na God en is verras as daar niks gebeur nie? Maar as ons bid en dan nog saam mekaar se arms ook vashou in gebed, dan gebeur daar dinge. Saterdagaand gaan ons geleentheid om daarvan te getuig. Dan verander dinge. Soms het ek net meer moed, ander keer berusting, dalk ‘n huwelik wat weer opstaan uit die as, finansies wat weer goed word, dinge wat by die skool verander. Soms is dit dat ek net meer wysheid kry hoe om sake te hanteer, ‘n idee wat in jou kop kom, moed wat jy het wat jy vroeër nooit gehad het nie, dikwels kyk ons nie die antwoorde mis of verwag ons iets anders. Die krag van gebed wys ook wanneer die Here soms vir jou die selfversekerdheid gee om iets te doen, kalmte wat oor jou kom, ‘n gesindheid wat verander, omstandighede wat verander, soms eenvoudig ook wonderwerke! Feit van die saak is: Gebed is nie ‘n “mog het troffe” nie, maar die krag van God wat in ons lewens grondvat op verskillende maniere.

 


Die Bybel krioel van die krag van gebed. Vroeg in die OT al sien ons hoe God die see skei, vir die Israeliete water uit ‘n klip gee , manna en kwartels uit die lug. God het die krag om van die sukkelende Moses ‘n leier te maak, om Farao se hart te versag, om Elia te laat aanhou toe hy moedeloos was.Selfs toe Josua meer tyd gehad het, verleng God die dag. In die NT vermeerder 2 vissies en 5 broodjies om ‘n skare kos te gee, die storm word stil op die see, die dissipels kry die gawe om in verskillende tale te praat en duisende mense kom tot bekering. Die eerste Prison Break sien ons toe gelowiges begin bid en Petrus sien hoe die tronkdeure oopgaan vir hom.

 

Maar dit is nie net in die Bybel waar die krag van God gewys word nie. Ook vandag sien ons dit rondom ons gebeur. Ek kan nie wag vir Saterdagaand om te hoor hoe die Here deur gebed wys dat Hy kragtig is nie!

 

Ek lees van ‘n Hongaarse dominee met die naam Laszlo Tokes (so oud soos Gerrit omtrent) wat in die 80er jare ‘n beroep na ‘n klein Gereformeerde gemeente in Hongarye aangeneem het. In daardie dae was die Romeense Kommuniste aan bewind en het niks gevoel vir Christene nie. Maar die ds het hom openlik uitgespreek teen ongeregtigheid en verkeerde regeringsoptredes. Sondag vir sondag het meer mense die eredienste begin bywoon. Eers was daar net 40 en gou het dit gegroei na 5000! Daarvan het die regering nie gehou nie en een aand besluit hulle om hom gevange te neem. Die nuus het gou versprei en baie gou het 100de Christene ‘n mensemuur om sy huis gebou. Hulle het deur die nag geestelike liedere gesing en kerse gebrand. Uiteindelik het die polisie deur die muur gebreek en hom gevange geneem. Toe is die hele skare na die polisiekantoor. Die skare het uiteindelik gegroei tot 200 000 mense! Toe die polisie op hulle begin skiet en 100 dood is, het ‘n ander ds opgestaan en gesê: “Kom ons bid”. Soos een man het die skare van plaaswerkers, onderwysers, dokters, boere, studente en gewone mense op hulle knieë gesak en die Onse Vader gesê. Die opstand het uitgebrei na hoofstad Boekarest en binne ‘n kort tydjie het die regering geval.

 

Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking.

 

Ek dink nie ons besef elke dag hoe ‘n groot wonderwerk dit was dat ons in 1994 ‘n bloedlose oorgang gehad het na ‘n nuwe regering nie. Baie Christene het gebid en God het geantwoord. In daardie dae was daar een insident waar daar oproer was en ‘n skare van 100 000 gereed was om oorlog te maak teen die polisie en weermag. Biskop Tutu en pastoor Ray McCauley van Rhema kerk is soontoe gevlieg. Tutu het met die skare swartmense gepraat en McCauley met die polisie en weermag. Hy sê: “Ek het nie geweet wat om te sê nie.” Toe vra hy of hy kan bid en almal het hulle helmets afgehaal en gebuig. Uiteindelik het almal sonder geweld uitmekaar gegaan. ‘n Wonderwerk? Ek glo so!

 

So lees ons van talle verhale van gebedsverhoring. Nina Smit skryf van ‘n Kweekskool vir teologiese studente in Dallas wat op ‘n tyd ernstige finansiële probleme ervaar het. In so ‘n mate dat hulle bang was dat hulle die deure sou moes sluit. Die oggend wat die laaste dag was waarop hulle hulle skulde moes vereffen, het die professore saamgekom om te bid. Een van hulle, het so gebid: “Here, die vee op 1000 heuwels behoort aan U - verkoop asb ‘n paar van hulle en stuur vir ons die geld.” Terwyl hulle nog besig was om te bid, stap ‘n ryk veeboer van Texas daar in. “Ek het nou-net 2 vragte beeste verkoop en die transaksie wat ek met daardie geld wou doen, het deur die mat geval. Ek voel die Here wil hê ek moet vir julle die geld gee. Ek weet nie of julle dit nodig het nie, maar hier is die geld.” Dit was die presiese bedrag wat hulle nodig gehad het! Toevallig? Eintlik geen verrassing nie, want die Bybel sê mos:

 

Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking.

 

Ek sluit af met ‘n verhaal wat eintlik ook maar net sowel die storie van Moedergemeente kon wees:

 

In die NG Gemeente Williston het dit so ‘n paar jaar terug finansieël baie sleg gegaan agv die droogte. Die kerkraad het nie ‘n idee gehad wat om te maak om aan te kan gaan as gemeente nie. Hulle het R200 000 nodig gehad op gelyk te trek. Die mense van Williston self het nie geld gehad nie. Hoe nou? Toe bid hulle en die NG Gemeente Paarl hoor van hulle en nooi hulle om saam basaar te kom hou. Hulle moes die vleistafel en die ontbyt hou. Hulle het fyn beplan en alles haarfyn uitgewerk en bereken dat hulle, met groot genade, R100 000 sal maak, wat darem al baie sal help. En so is hulle toe af Paarl toe. Maar hulle het meer as fondse gekry: Liefde, ou vriende wat weer raakgeloop is en ‘n omgeegevoel loop dik. Toe tel hulle die geld: R200 000!

 

(20) Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, (21) aan Hom kom die eer toe...

 

Mag die Here ons help om nooit, ooit te twyfel dat God die hoorder en verhoorder van alle gebede is nie en mag ons ook nooit twyfel dat God by magte is om selfs baie meer te doen as wat ons ooit kan bid of dink. Amen.

 

Gebed is natuurlik nie net om te vra nie, maar dit is ook om te vra. Ons het vanaand gehoor dat daar krag in gebed is. Kom ons buig in gebed:

 


1. Bely dat ons dikwels na ‘n gebed maar getwyfel het of ons Vader iets aan die saak sal doen en vra om vergifnis vir ons klein geloof.

2. Dink aan ‘n saak wat swaar op jou hart lê vanaand: Dit mag iets vir jouself of jou gesin wees, dalk rondom jou familie of gesin of vriende, of iemand of iets anders. Bring dit in gebed na die Here, net die een saak. En vra Hom om jou te help om Hom volledig daarmee te vertrou. Herinner die Here ook aan Sy belofte dat die gebed van ‘n gelowige ‘n kargtige uitwerking het. Amen

Last Updated on Friday, 29 May 2009 12:33
 

Kalender

<<  June 2018  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Meningspeiling

Besoekers Aanlyn

We have 44 guests online